OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR (Jönköpings lasarett, Ryhov)

Fyra dörrar till operationsutrymmen i Jönköpings lasarett, Ryhov
Laminatutsmyckning utförd 1986. Tävling.
Konstnär: Björn Carlén


© Björn Carlén
En av de fyra operationsdörrarna

Idé till "Kropp-Antikropp"

Min utgångspunkt är 6 stycken cirklar med proportionerna enligt nedanstående figur.

Samtidigt som cirklarna tangerar varandra har man också möjlighet att skriva in dem i en triangel där vinkelbenen fungerar som gemensamma tangenter för samtliga cirklar. Cirklarna bildar alltså en rytmisk serie.


Dessa cirklar, den största och den minsta + två av varje annan placeras sedan med medelpunkterna på en större cirkels periferi och bildar då ovanstående figur.

© Björn Carlén


Låter man ytterkonturen växelvis bilda en konvex och en konkav linje uppstår en "kroppsliknande" figur. Se Ovanstående.

© Björn Carlén


Om den konvexa och konkava linjen får byta plats uppstår en ny "kropp" som är den första kroppens motsats. En "antikropp", (se figur ovan).  Sammanställer man nu dessa kroppar som passar i varandra som två pusselbitar, har vi utgångsläget för kompositionen i mitt förslag "KROPP-ANTIKROPP". Se figur till vänster.


Sedda snett uppifrån (ögonhöjd 160 cm, distans 200 cm) bildar de två cirkulära figurerna två plana perspektiviska kroppar.

Dessa plana kroppar har sedan byggts på med rörliknande former. Ett händelseförlopp med sfärer gör att det uppstår en rytmisk serie av de fyra dörrarna.


© Björn Carlén
Skiss till alternativdörr

Förslaget "Dropp i kropp" har samma utgångspunkt men kompositionen är här koncentrerad till endast en "kropp".

Öppningen nertill ger här en återklang av fönsteröppningen, samtidigt som man kanske kan associera gasbindor eller förband.

De oranga och gula "banden" som finns i bägge alternativen är ett svar på de avvisarlister som finns genomgående i byggnaden.

 

 

Klicka på tillbakapilen uppe till vänster om du vill komma tillbaka där du var.